Snakes and Ladders

_1280389


©Diamando Koutsellis 2020