Under threat

photo 1


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017