Artemis and Apollo 70cm x 60cm Oil on Linen

24953_1132800


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017