Icarus 93cm x 110cm Oil on Canvas

Previous
24953_1170271


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017