Pysche and Eros 90cm x 106cm Oil on Canvas

24953_1170272


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017