Heritage wall, Fremantle Western Australia

24953_298834


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017