Private Commission, Condell Park, New South Wales

14199154_10154555039608793_1625220581515511396_n


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017