Tobruk St Park, North St Marys, New South Wales

photo 4


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017