Freedom Bankstown Koori elders group, Australian Foundation for Disability

IMG_0080


©Diamando Koutsellis 2020