Calm seas

calm seas_View2_23cmx55cmx55cm_Ceramic_DiamandoKoutsellis_2013


diamando.koutsellis@gmail.com © Diamando Koutsellis 2017